Avaleht
Uudised
Viljandi praostkond
Lühitutvustus
Visioon, missioon, väärtused
Juhid ja töötegijad
Kogudused
Vaimulikud
Jumalateenistused
Leer
Kiriklikud talitused
Muusika
Traditsioonid
Koostööpartnerid
Jutlused ja tekstid
Galerii
 
 
VILJANDI PRAOSTKOND - Visioon, missioon, väärtused

 

Visioon

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik rajaneb rõõmusõnumil Kristusest Jeesusest, kes on ühe, püha, üleilmse ja apostliku kiriku Issand. Kirik on ühiskonna usuliste ja kõlbeliste väärtuste kujundaja ja kandja, hoides ning edendades Eesti kultuurilist ja rahvuslikku järjepidevust ning kristlikku kasvamist. Kiriku sõnum on ajakohane ja arusaadav. Armuvahendeid jagatakse väärikalt. Pühakodades valitseb kõigi

jaoks avatud ja kutsuv vaimulik õhkkond. Koguduseliikmete osadus väljendub vastastikuses hingelises ja ainelises toes. Lastele ja noortele suunatud tegevus on neile eakohane ja mõistetav. Kiriku keskus, asutused ja kogudused on tihedalt lõimunud ning teenivad kiriku ühtsust ja toimekust. Vaimulikud ja töötegijad on pühendunud kiriku eesmärkide täitmisele. Vaimulik amet on väärtustatud ja pakub eneseteostust. Kirik hoolitseb vaimulike sotsiaalse ja ainelise toimetuleku ning hingehoiu eest. Nii

vaimulik kui ka töötegija leiavad kirikus meeldiva töökeskkonna, kogemused, tunnustuse ja väärilise palga. Kirik on nähtav ja tema maine on kõrge. Meedias avaldatakse arvamust ja antakse hinnanguid ühiskonnas toimuvate protsesside kohta ning võetakse sõna üldharivatel ja kultuurilistel teemadel. Riigile ja kohalikule omavalitsusele on kirik usaldusväärne partner. Kirik ei tee erakondlikku poliitikat,

kuid on oma põhimõtetest lähtudes avatud koostööle erinevate poliitiliste jõududega. Kirik on aktiivne kodanikuühiskonna kujundaja. Kirikul on aktiivne side  partnerkirikute, rahvusvaheliste organisatsioonide ning teiste konfessioonidega.

Loodu hoidmise ja ühiskonna kõlbelise teenimise kontekstis on kirik avatud diskussioonideks ja ühistegevusteks teiste religioonidega. Kirik palvetab maailma eest.

 

Missioon

Mt 28:19-20: Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides Isa ja Poja ja Püha vaimu nimesse, ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. EELK missiooniks on täita Kristuse misjonikäsku, olles hooliv, avatud, aktiivne ja ühendav.

 

Väärtused

Pühadus – Jumala kohalolek väljendub seletamatus väes, millest saadakse osa ilmutuse ja palve kaudu.

Kristuse-kesksus – kirik kuulutab ja tunnistab Kristust, et inimesed jõuaksid hingeõndsusele. Sõna ja sakrament on jumalateenistusliku elu keskne sisu. Inimene peab elama oma usku.

Osadus – koguduseliikmetel on side Jumalaga, vaimulikuga ja omavahel. Kiriku ühtsus sünnib osadusest Jumala ja üksteisega.

Hoolivus – kirik on näoga inimese poole, ta kuuleb, näeb, märkab, aitab ja armastab inimest.

Nähtavus – kirik on ühiskonnas nähtav, kuulutades rõõmusõnumit ja teenides kaasinimesi oma liikmete kaudu.

Avatus – kirik on avatud uutele inimestele, ideedele ja spirituaalsele mitmekesisusele, ühtaegu hoides ja kandes traditsioone.

Aktiivsus – kirik innustab ja kaasab inimesi oma missiooni täitmisesse. Aktiivsetel inimestel on järgijaid.


EELK VILJANDI PRAOSTKONNA STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA (.pdf) »
|↑ üles|  
Pikk 6, 71003 Viljandi  | viljandi@eelk.ee